Wali sa Ikalimang Domingo sa Kwaresma – Year A

Posted by: Fr. Lhem | April 9th, 2011

Si Jesus nagbarog gawas sa lubnganan ni Lazaro: usa ka kweba nga dunay bato nga pultahan. Dunay mga luha nga midagayday gikan sa iyang mga mata. Sa dili madugay, siya na usab ang ibutang niining susama nga lubnganan.

Mao usab kana ang kamatayon, dili ba? Daw gibilango kita, ngadto sa kadulom, ug natrangkahan kita ug nalubong hangtod nga ang atong pagka-kita mahanaw na sa kasaysayan niining kalibutan. Daw nagun-ob kita.

Ang labing lisud ug sakit niining tungura mao ang kasinatian ni Jesus samtang nagbarog sa lubnganan ni Lazaro, sa lubnganan nga susama gihapon sa pagalubngan kaniya. Unsa kahay iyang gihunahuna nianang tungura?

Ang milagro sa pagbuhi kang Lazaro dili lang ordinaryo nga milagro. Mao kana ang katapusang milagro nga gibuhat ni Jesus sa wala pa siya moatubang sa iyang kaugalingong kamatayon.

Sakto baya ang giingon sa pipila sa kasilinganan nilang Maria ug Marta…nganong wala man niya pugngi nga mamatay si Lazaro? Mamahimo man gayud unta nga kapugngan niya, kon ang balita nakaabot pa lang kaniya sa hinanali nga panahon. Apan wala niya buhata kini. Gani, naulahi pa siya og duha ka adlaw ayha pa siya nakaabot… mura bag gibuot ni Jesus nga patay na si Lazaro nga iyang maabtan.

Apan, mga igsoon, kon atong sayuron, dili bamao usab kini ang gibuhat sa Amahan kang Jesus. Mamahimo man gayud unta nga magpadala ang Dios sa iyang mga panon sa mga angheles aron pagluwas kang Jesus sa Krus, apan wala kana buhata sa Amahan. Iyang gilangan ang pagluwas sa iyang anak—ug si Jesus namatay nga nag-inusara.

Makaingon tingali ta, misinggit pod kaha si Lazaro, “Jesus, Jesus, nganong imo akong gibiyaan” sama sa pagsinggit ni Jesus ngadto sa Amahan.

Si Lazaro patay na, upat na siya ka adlaw sa lubnganan. Ang mga Judeo nagatoo nga ang kalag sa tawo mobiya sa iyang lawas human sa ikatulo ka adlaw u gang lawas inanay na dayun nga madugta.

Si Marta, dili mosugot nga kabuksan ang lubnganan. Bisan pa sa lig-on nga pagtoo sa pagkabanhaw nga iyang gipadayag sa dili pa madugay, sa iyang tawhanon nga kahingawa miingon siya sa Ginoo og Ginoo, nanimaho na siya niining tungora…

Ang kamatayon dako nga butang alang kanato. Gani, mao kana ang labing dakung concern sa atong kinabuhi. Ang pinakadaku nga isyu nga atong sagubangon. Ang pinakadakung kahadlok nga atong gitan-aw sa unahan.

Si Jesus mihilak, apan ngano man nga mihilak siya?

Kahinumdoman nga sa dihang namatay ang anak nga babaye ni Jairus, miingon si Jesus, nganong nagkaguliyang ug nanaghilak man kamo? (Mk 5:39). Ug sa dihang nagbarog siya tungod sa patay nga lawas sa anak sa byuda sa Nain, miingon lang siya sa inahan, ayaw og hilak (Lk 7:13). Unya karon mihilak siya?

Mga igsoon, ang mga pulong ni Marta kon dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsoon…maoy nakapatandog kang Jesus, nga milagbas sa iyang kasingkasing. Ang mga luha ni Marta, sumala pa sa Ebanghelyo ni Juan, mao ang nakapatandog kang Jesus.

Dili ba kaha nga ang pagsud-ong ni Jesus kang Marta, nakita niya ang pagbangutan ang bation unya sa iyang inahan sa iya mismong kamatayon?

Sa pag-ingon ni Jesus Lazaro, gawas!, makapamalandong kita nga daw nadungog usab ni Jesus ang tingog sa iyang Amahan, Jesus, akong Anak! Gawas ngari!

Kita usab mga igsoon, nangandoy nga makabati sa tingog sa Amahan nga magtawag kanato sa atong ngalan. Mao kini ang labing dakung Kristohanong paglaum. Angiyang tingog nga maoy magamando kanato sa paggawas gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag sa kalipay ug kalinaw nga walay kinutuban.

Categories Father Lhem, Pastoral Letter | Tags: | Posted on April 9, 2011

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M