John 5:17-30 Ikaw: Masinahon o Mahigugmaon?

Posted by: Fr. Sandy | April 5th, 2011

Ang mga Judio, diha sa ebanghelyo karon, nasina kang Jesus. Ang tawo nga nasina sa iyang isigkatawo, buot unta moangkon o mobuhat sa unsay anaa sa iyang isigkatawo, apan dili niya kini mahimo. Mao kana ang pagbati sa mga Judio ngadto kang Jesus. Ngano man? Nasina sila tungod kay si Jesus nagtawag sa Ginoo nga Iyang Amahan. Buot nilang tawgon ang Dios nga ilang amahan, apan dili nila kini pwede buhaton sumala sa balaod. Buot silang mag-ampo ngadto sa Ginoo isip ilang amahan, apan dili nila kini mahimo. Apan si Jesus direkta kaayo nga mitawag sa Dios nga iyang amahan. Ug dinhi mitumaw ang kasina sa mga Judio ngadto kang Jesus.

Luyo sa ilang pag-akusar kang Jesus sa blasphemy o walay pagtahod sa Dios, anaa ang kasina.

Dunay mga tawo nga atong gilutos, atong gidaog-daog bisan pa og maayo sila. Dunay mga tawo nga atong gipakasad-an bisan pa nga maayo ang ilang gibuhat. Dunay mga tawo nga atong gipangitaan og sayop bisan maayo ang ilang tinguha. Nganong mahitabo man kini? Tungod kay nasina man kita kanila.

Si Lucifer ming-rebelde sa Ginoo, tungod kay siya gusto usab nga mahimong Ginoo. Ang iyang ngalan nga “Lucifer” nagkahulugan og “kahayag”, apan sa iyang kasina sa gahom sa Ginoo, nahimo siyang hari sa kangitngit.

Kon kita masinahon sa ubang mga tawo, atong hinumduman si Lucifer. Anghel sa kahayag siya kaniadto, apan tungod sa kasina nahimong hari sa kangitngit.

Kon kita masinahon sa uban, atong hinumduman ang mga tawo nga milutos kang Jesus. Mahimo unta sila nga mga tinun-an ni Jesus, apan tungod sa kasina, nahimo hinoong manglulutos.

Sa katapusan, kon kita mibati sa kasina, atong hinumduman si Jesus. Mahimo baya unta nga Iya lamang tago-an ang kamatuoran bahin sa Amahan. Apan, iya kining gipaambit kanato, ug makahimo na kita nga motawag sa Dios nga ato usab nga Amahan.

Si Jesus, nga puno sa gugma, dili masinahon, kondili manggihatagon ug mahigugmaon. Sa matag higayon nasina kita sa uban, atong gilutos si Jesus. Kon nagpadayon kitang masinahon, atong gisalikway si Jesus. Sa matag higayon nga kita masinahon, atong gilansang si Jesus. Kon kita masinahon, wala kitay kalahian kang Lucifer, wala kitay kalahian sa mga tawo nga milansang ug mipatay kang Jesus.

Ang pagka-mahigugmaon ni Jesus ug ang Iyang pagka-manggihatagon, maoy tinubdan sa atong kaluwasan. Ang iyang kasingkasing dili puno sa kasina, kondili puno sa gugma. Busa, susama kang Jesus, atong ipaambit unta ngadto sa uban, dili ang kasina, kondili ang atong gugma ngadto kanila.

Hinaut pa unta.

Categories Father Sandy, Pastoral Letter | Tags: | Posted on April 5, 2011

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

1 Comment

  1. by evelyn

    On January 9, 2012

    hmmmm….. love this homily dre.. slamat!

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M