John 13:21-33, 36-38 In His Time

Posted by: Fr. Sandy | April 19th, 2011

Usa sa motumaw nga tema karong adlawa diha sa ebanghelyo mao ang giingon sa unahang bahin niini nga nagkanayon, “Sultihan ko kamo: usa kaninyo magbudhi kanako.”  Ug atong nahibal-an nga si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus.

Pangutana: Nganong nagbudhi man si Judas sa iyang magtutudlo tungod lamang sa 30 ka sinsilyo?

Usa sa dakong hinungdan niini mao ang “pagkadismaya” o ang pagkahugno sa pangandoy ug tinguha ni Judas. Ang mga Judio nangandoy gayud nga mahaw-as sila gikan sa mga kamot sa mga Romanhon, nga nagsakop sa Israel niining panahona.

Sa nakita ni Judas nga mga gibuhat ni Jesus, sama sa pagbuhat og milagro, pag-ayo sa mga masakiton, pagpabuhi sa mga patay, ang mga buta makakita, ang mga bakol makalakaw, ang mga bungol makadungog, ug sa daghan pa kaayong gibuhat ni Jesus nga nasaksihan ni Judas, kining tanan angay na gayud sa usa ka pangulo, nga alang kaniya maoy maghaw-as kanila gikan sa kaulipnan.

Apan, sa katapusan miingon si Jesus, “Ang akong gingharian dili iya niining kalibutana.”

Nahugno si Judas. Wala magkatakdo ang iyang personal nga tinguha sa gibuhat ni Jesus. Kini usa sa mga hinungdan nganong dismayado si Judas. Nahugno ang iyang mga pangandoy.

Dili ba ingon man usab niini ang atong kinabuhi? Aduna kitay gi-ampo sa Ginoo sa dugay nang panahon apan mura’g wala may tubag gikan sa Ginoo? Kanang moingon bitaw kita sa atong kaugalingon, “Dugay na man ko og niluhod-luhod ani, apan wala man gihapon gihatag sa Ginoo ang akong mga pag-ampo?” kapila ba kita nahimong frustrated tungod niining maong kamatuoran – pagkadismaya?

Ang tawo adunay personal nga tinguha sa iyang kaugalingon. Gani, gusto niya nga but-an ang Ginoo unsay angay nga buhaton sa Ginoo. Apan, ang punto baya anaa sa paghulat sa tukmang panahon kanus-a molihok ang Ginoo. Mas nasayud man Siya kanato. Mas nasayud Siya kanus-a ang tukmang panahon sa pagtubag sa atong mga pag-ampo sumala sa iyang kabubut-on ug dili sumala sa atong kagustuhan. Dili nato budhian ang Ginoo. Kondili, mas mosalig pa unta kita Kaniya, ug mas molawom pa unta ang atong relasyon ngadto Kaniya.

Hinaut pa unta.

Categories Father Sandy, Pastoral Letter | Tags: | Posted on April 19, 2011

Social Networks: RSS Facebook Twitter Google del.icio.us Stumble Upon Digg Reddit

Leave a Reply

close window

Mass and Seminar Schedule

Mao kini ang mga schedules sa mga misa dinhi sa atong Cathedral.

Weekday Masses Cotta Shrine Masses Sunday Masses

Morning
5:30 - Cebuano
12:00 Noon - Cebuano

Afternoon
5:15 - Cebuano

Lunes
4:00 - Cementeryo
Katoliko, Aguada

5:00 - Every Thursday
5:30 AM - 2nd Friday
4:45 PM - Every Sunday

Morning
5:00 - Cebuano
6:15 - Cebuano
7:30 - Cebuano
8:45 - English
10:00 - Cebuano
12 Noon - Cebuano

Afternoon
2:45 - Cebuano
4:00 - Cebuano
5:15 - Cebuano
6:30 - Cebuano

Ang mga schedules sa seminar para sa bunyag, pre-cana ug confirmation mao kini:

PRE-BAP SEMINAR PRE-CANA SEMINAR CONFIRMATION SEMINAR

First Saturday
Third Saturday
Time: 1: 30 P.M

Ang bunyag matag Domingo sa may alas 11:15 sa buntag (except last Sunday)

Saturday and Sunday It begins Saturday before 2nd Sunday 8:00 A.M to 5:00 P.M

Fourth Saturday
Time: 1: 30 P.M